Roll of Honour

PAST PRESIDENTS of SiTARC

Mr. G.VARADHARAJ
1987-90

Mr. A.V. VARADHARAJAN
1990-92

Mr. D. JAYAVARTHANAVELU
1992-94

Mr. R. SOMASUNDARAM
1994-96

Mr. D. BALASUNDARAM
1996-98

Mr. R.R. JAGANNATHAN
1998-2000

C.R.Swaminathan

Mr. C.R. SWAMINATHAN
2000-02

Mr. MAHENDRA RAMDAS
2002-04

Mr. G. RAJENDRAN
2004-07

Mr. V. SUNDARRAJULU
2007-09

C.R.Shanmugasundaram

Mr. C.R.SHANMUGHASUNDARAM
2009-11

Mr. C. MUTHUSAMI
2011-13

Mr. A.V.KARTHIKEYAN
2013-15

Mr. R.JAGADEESAN
2015-17

E-K-Ponnusamy

Mr. E.K.PONNUSAMY
2017-19